top of page

רשימת המסמכים הנדרשים לביטוח לאומי בתאונת עבודה

בפגיעת גוף עקב תאונת עבודה ניתן לקבל פיצוי עבור 90 ימי המחלה הראשונים מהמוסד לביטוח לאומי. לאחר מכן, נפגעים חמורים יותר רשאים לתבוע מביטוח לאומי פיצוי גם בגין נכות מהתאונה. לצורך הגשת התביעה כנגד המוסד לביטוח לאומי יש צורך במסמכים המפורטים להלן:

 1. טופס בל/250- טופס למתן טיפול רפואי לנפגע עבודה (עצמאי ימלא טופס בל/283). יש להחתים גם את המעביד על טופס זה.

 2. טופס בל/211- תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה על פגיעה בעבודה (תביעה להכרה בנפגע כנפגע עבודה). יש להחתים גם את המעביד על טופס זה.

 3. תעודה ראשונה לנפגע עבודה - (אישור מחלה מיוחד לנפגעי עבודה עבור ביטוח לאומי).

 4. תעודות המשך לנפגע עבודה - (אישורי מחלה נוספים לנפגעי עבודה עבור ביטוח לאומי עד 90 ימי המחלה הראשונים).

 5. תמונות של נזקי הגוף

 6. דו"ח פינוי באמבולנס

 7. דו"ח חדר מיון

 8. אישורים רפואיים

 9. קבלות בגין הוצאות רפואיות, נסיעות, עזרת צד ג' (עוזרת בית, בני משפחה)

 10. אישור משטרה (אם יש)

 11. תלושי משכורת 3 חודשים לפני התאונה

 12. דו"ח נוכחות בעבודה

 13. מכתב מעביד על תקופת היעדרות מעבודה

 14. העתק תעודת ביטוח חובה משולמת (אם זו גם תאונת דרכים)

bottom of page