top of page

תביעה עקב גניבת רכב

בתביעה כנגד חברת ביטוח שלך יש לצרף את המסמכים המפורטים להלן:

  1. טופס הודעה על גניבת רכב

  2. אישור משטרה

  3. העתק ת.ז. של בעל הרכב

  4. טופס 1010 (רשיון רכב כתום לאחר דיווח על הגניבה)

  5. טופס פרטי חשבון בנק

  6. העתק המחאה

  7. טופס הסכמה למסירת מידע (ויתור על סודיות של היסטוריית הרכב)

  8. שני צרורות של מפתחות הרכב (כולל שלטים)

  9. אישור התקנות המיגון (אם יש)

 

יש לדווח על אירוע הגניבה למשטרה ולסוכן/חברת הביטוח סמוך ככל שניתן על מנת לאפשר להם למנות חוקר לבירור נסיבות גניבת הרכב בהקדם.

זכור כי בכל מקרה שבו הרכב נותר מונע עם המפתחות בפנים או שהקוד הסודי של האימובילייזר היה רשום בתוך הרכב (על הצילון/מגן השמש) ובמקרים נוספים דומים, חברת הביטוח תסתמך על עובדות אילו על מנת לדחות את התביעה אולם גם במקרים כאמור אתם עשויים עדיין להיות זכאים לקבלת פיצוי חלקי. לכן סוגיית התשלום תלויה בנסיבותיו המיוחדות של כל מקרה ומקרה.

bottom of page