top of page

רשימת המסמכים הנדרשים לנפגעי תאונות אופניים וקורקינט חשמליים

בפגיעת גוף בתאונת אופניים / קורקינט חשמליים יש לפנות עם המסמכים המתאימים לסוג התאונה:

 

תאונת עבודה- ביטוח לאומי

תביעה כנגד המעביד - תביעת מעביד

בפגיעה מרכב - תאונת דרכים

בתביעה כנגד עירייה / צד ג' / מזיק- 

בתביעה כנגד עירייה/ צד ג'/ מזיק יש צורך להוכיח כי התאונה ארעה עקב רשלנות של המזיק. על כן, בנוסף לרשימת המסמכים המפורטת להלן יש לשמור על תיעוד העדויות והמחדלים של המזיק באמצעות תמונות, סרטונים ו/או בכל דרך אחרת סמוך ככל שניתן למועד התאונה. לצורך הגשת התביעה נחוצים המסמכים:

 1. טופס הודעה על תאונה כולל תיאור מפורט של האירוע ושל נזקי הגוף

 2. תמונות / סרטונים של המחדל / מפגע / סביבת מקום התאונה וכו'

 3. תמונות של נזקי הגוף

 4. דו"ח פינוי באמבולנס

 5. דו"ח חדר מיון

 6. אישורים רפואיים

 7. קבלות בגין הוצאות רפואיות, נסיעות, עזרת צד ג' (עוזרת בית, בני משפחה)

 8. אישור משטרה/ מכבי אש

 9. דו"ח שומה / תלושי משכורת 3 חודשים לפני ואחרי התאונה

 10. דו"ח נוכחות בעבודה

 11. מכתב מעביד על תקופת היעדרות מעבודה

 12. העתק תיק מוסד לביטוח לאומי (אם מדובר גם בת. עבודה)

bottom of page