top of page

רשימת המסמכים הנדרשים לתביעות גוף כנגד המעביד

בתביעה כנגד המעביד עקב תאונת עבודה יש צורך להוכיח כי התאונה ארעה עקב רשלנות של המעביד. על כן, בנוסף לרשימת המסמכים המפורטת להלן יש לשמור על תיעוד העדויות והמחדלים של המעביד באמצעות תמונות, סרטונים ו/או בכל דרך אחרת סמוך ככל שניתן למועד התאונה. לצורך הגשת התביעה נחוצים המסמכים:

 1. טופס הודעה על תאונה כולל תיאור מפורט של האירוע ושל נזקי הגוף

 2. תמונות / סרטונים של המחדל / סביבת העבודה במפעל / ציוד ההגנה שסיפק המעביד / הדרכה ו/או הנחיות המעביד / הכשרת העובדים וכו'

 3. תמונות של נזקי הגוף

 4. דו"ח פינוי באמבולנס

 5. דו"ח חדר מיון

 6. אישורים רפואיים

 7. קבלות בגין הוצאות רפואיות, נסיעות, עזרת צד ג' (עוזרת בית, בני משפחה)

 8. אישור משטרה

 9. דו"ח שומה / תלושי משכורת 3 חודשים לפני ואחרי התאונה

 10. דו"ח נוכחות בעבודה

 11. מכתב מעביד על תקופת היעדרות מעבודה

 12. העתק תיק מוסד לביטוח לאומי (אם מדובר גם בת. עבודה)

bottom of page