top of page

רשימת המסמכים הנדרשים לנפגעי גוף בתאונות דרכים

בפגיעת גוף עקב תאונת דרכים לא משנה מי אשם בתאונה והנפגע זכאי לפיצוי מחברת הביטוח המבטחת את רכבו בביטוח חובה. על כן יש צורך במסמכים המפורטים להלן:

 1. טופס הודעה על תאונה כולל תיאור מפורט של האירוע ושל נזקי הגוף

 2. תמונות של נזקי הגוף

 3. דו"ח פינוי באמבולנס

 4. דו"ח חדר מיון

 5. אישורים רפואיים

 6. קבלות בגין הוצאות רפואיות, נסיעות, עזרת צד ג' (עוזרת בית, בני משפחה)

 7. אישור משטרה

 8. דו"ח שומה / תלושי משכורת 3 חודשים לפני ואחרי התאונה

 9. דו"ח נוכחות בעבודה

 10. מכתב מעביד על תקופת היעדרות מעבודה

 11. העתק תיק מוסד לביטוח לאומי (אם מדובר גם בת. עבודה)

 12. העתק רשיון נהיגה

 13. העתק רשיון רכב

 14. העתק תעודת ביטוח חובה משולמת

bottom of page