top of page

רשימת המסמכים הנדרשים להגשת תביעה נגד צד ג

בתאונה כנגד חברת הביטוח של צד ג שפגע ברכבנו יש לצרף את המסמכים המפורטים להלן:

 

 1. חוות דעת שמאי

 2. תמונות נזק בבודדת (כל תמונה בקובץ מחשב נפרד)

 3. העתק רשיון רכב

 4. חשבונית תיקון מקורית

 5. קבלה בגין תשלום החשבונית

 6. חשבון שכ"ט שמאי וקבלה

 7. טופס הודעה על תאונה

 8. אישור אי הגשת תביעה מחברת הביטוח שלכם

 9. אישור העדר תביעות מחברת הביטוח שלכם 

 10. טופס הסכמה למסירת מידע (ויתור על סודיות של היסטוריית הרכב)

 11. תמונות / סרטונים ממקום התאונה (אם יש)

סמוך לאחר התאונה יש לדרוש את הפרטים המפורטים להלן מנהג הרכב הפוגע:

 • שם

 • ת.ז.

 • כתובת

 • טלפון

 • מס' רכב

 • מס' פוליסה

 • שם חב' הביטוח

 • תאריך התאונה

 • כתובת מקום התאונה

bottom of page