top of page

מסמכים לטיפול בנזקי פריצה

בתביעה כנגד חברת ביטוח שלך עקב נזקי פריצה יש לצרף את המסמכים המפורטים להלן:

 1. טופס תביעה על נזקי רכוש - פריצה

 2. הצעות מחיר/אסמכתאות בדבר הרכוש שנגנב

 3. דו״ח סקר המקדים להפקת הפוליסה (אם יש)

 4. קבלות רכישת התכולה שנגנבה ואסמכתאות בדבר רכישה מחדש

 5. חוות דעת שמאי (מומלץ לשכור שמאי מטעמך)

 6. אישור משטרה

 7. העתק פוליסה

 8. מכתב הסכמת המשעבד להסרת השעבוד עם קבלת סכום החוב

 9. טופס פרטי חשבון בנק 

 10. העתק המחאה

 11. במידה וחברת הביטוח מסרבת לשלם - מכתב דחייה

יש לדווח על אירוע הפריצה למשטרה ולסוכן/חברת הביטוח סמוך ככל שניתן על מנת לאפשר להם למנות חוקר לבירור נסיבות הפריצה בהקדם.

bottom of page