top of page

מסמכים לטיפול בנזקי שריפה

בתביעה כנגד חברת ביטוח שלך עקב נזקי שריפה יש לצרף את המסמכים המפורטים להלן:

 1. טופס תביעה על נזקי רכוש 

 2. הצעות מחיר/אסמכתאות בדבר הרכוש שניזוק

 3. דו״ח סקר המקדים להפקת הפוליסה (אם יש)

 4. קבלות רכישת התכולה שניזוקה או אסמכתאות בדבר רכישה מחדש

 5. חוות דעת שמאי (מומלץ לשכור שמאי מטעמך)

 6. אישור מכבי אש.

 7. אישור משטרה

 8. העתק פוליסה

 9. מכתב הסכמת המשעבד להסרת השעבוד עם קבלת סכום החוב

 10. טופס פרטי חשבון בנק 

 11. העתק המחאה

 12. במידה וחברת הביטוח מסרבת לשלם - מכתב דחייה

יש לדווח על אירוע השריפה ללוחמי האש, המשטרה ולסוכן/חברת הביטוח סמוך ככל שניתן על מנת לאפשר להם למנות חוקר לבירור נסיבות השריפה בהקדם.

bottom of page