top of page

רשימת המסמכים הנדרשים להגשת תביעה עקב נזקי מים

במקרה של נזילה / הצפה קיימת על המבוטח חובת הקטנת נזק כלפי חברת הביטוח ולכן הפעולה הראשונה שיש לבצע היא לסגור את ברז המים הראשי של הדירה / בית / בית עסק.

 

במידה וקיים כיסוי לשרברב מטעם חברת הביטוח יש ליצור קשר מוקדם ככל שניתן אל מוקד חברת הביטוח / קבלן המשנה מטעם חברת הביטוח / סוכן הביטוח, לדווח על מקרה הביטוח (רצוי בכתב על טופס הודעה על נזק של חברת הביטוח) ולהזמין נציג מטעמם לתיקון הנזילה.

 

במקרה ורכשת כיסוי לשרברב פרטי יש להמציא אל מחלקת תביעות רכוש של חברת הביטוח את המסמכים המפורטים להלן:

  • טופס הודעה על מקרה הביטוח (נזקי רכוש)

  • תמונות / סרטונים של מקור הנזק והרכוש שניזוק

  • במידה ונגרם נזק גם לתכולה יש להזמין שמאי רכוש

  • הצעות מחיר לתיקון הנזק/ קבלות בגין תשלום לשרברב הפרטי

  • טופס פרטי חשבון בנק (נמצא באתר חברת הביטוח)

  • העתק המחאה מבוטלת

חשוב לזכור כי גם במקרה של צינור ישן וחלוד הכיסוי הביטוחי מאפשר כיסוי לתיקון הפיצוץ הנקודתי בצינור ולא פיצוי בגין החלפת הצנרת בחדשה ו/או שיפוץ כללי. בנוסף, בכל מקרה של צינור שהתפוצץ חשוב לשמור את הצינור שניזוק גם לאחר התיקון.

bottom of page